نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مدیر آموزش وپرورش بافق از راه انداز ی سامانه بانک سوالات دوره راهنمائی تحصیلی در این شهرستان خبر داد

مدیر آموزش وپرورش بافق از راه انداز ی سامانه بانک سوالات دوره راهنمائی تحصیلی در این شهرستان خبر داد


مدیر آموزش وپرورش بافق از راه انداز ی سامانه بانک سوالات دوره راهنمائی تحصیلی در این شهرستان خبر داد

محمود خواج

محمود خواجه ای درنشست آموزشی- توجیهی بیش از 200 نفر از دبیران دوره راهنمائی تحصیلی شهرستان بافق گفت : دراین سامانه بیش از 5 هزار سوال سطح بندی شده آسان / متوسط / سخت وتلفیقی مربوط به دروس دوره راهنمائی تحصیلی جمع آوری شده است

وی اظهار داشت : این سامانه مکانیزه بااعتباری بالغ بر 40 میلیون ریال وبا هدف دسترسی آسانتر  دبیران به سوالان مورد نیاز /بهبود کیفیت آموزشی دانش آموزان وهمچنین برسی وضعیت  پیشرفت تحصیلی مدارس  شهرستان توسط کارشناسان آموزشی این مدیریت راه اندازی شده است