نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مراتع شهرستان بافق داراي 60 سامانه عرفي مي شود.

مراتع شهرستان بافق داراي 60 سامانه عرفي مي شود.


رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خبر داد:
رييس اداره منابع طبيعي بافق از مميزي دو مرتع تابستانه تاشكوييه و خوسف در شهريور ماه سالجاري خبر داد.
 

محمد خسرواني با اشاره به اينكه وسعت مراتع مميزي شده شهرستان بافق بيش از 206027 هكتار مي باشد، تصريح كرد: مراتع اين شهرستان شامل 58 سامانه عرفي مي باشد كه از اين تعداد 27 سامانه، مرتع تابستانه با وسعت 99289 هكتار و 31 سامانه، مرتع زمستانه با وسعت 106738 هكتار است.

 

 

وي از مميزي دو مرتع تابستانه تاشكوييه و خوسف در شهريور ماه سالجاري خبر داد و افزود: مميزي مرتع منجر به شناسايي دامداران ذيحق و سنجش ظرفيت مراتع با توجه به نوع و تعداد دام و مشخص نمودن بهترين زمان براي چراي دام در عرصه مي گردد و در نهايت براي دامداران ذيحق، پروانه چراي دام صادر مي شود.
وي يادآور شد: مراتع مميزي شده شهرستان بافق با 36598 رأس دام مجاز توسط 20 شوراي اسلامي روستاها و 67 نفر مرتعدار مورد بهره برداري قرار مي گيرد.