نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مسئول گياه پزشكي سازمان جنگل ها و مراتع كشور از مراتع لرد شيطور بافق بازديد كرد.

مسئول گياه پزشكي سازمان جنگل ها و مراتع كشور از مراتع لرد شيطور بافق بازديد كرد.با حضور مسئول گياه پزشكي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، راهكارهاي مناسب جهت كنترل و جلوگيري از گسترش آفات 30 هزار هكتار از مراتع لرد شيطور شهرستان بافق ارئه شد.

در اين بازديد كه به همراهي كارشناس گياه پزشكي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد، رييس و كارشناس مرتع منابع طبيعي شهرستان بافق از 30 هزار هكتار از مراتع لرد شيطور شهرستان بافق انجام شد، در مورد كنترل و جلوگيري از گسترش آفات راهكارهاي مناسب ارائه شد.

مسئول گياه پزشكي سازمان نسبت به زمان مناسب تله گذاري نوري براي به دام اندازي كرم برگ خوار قيچ اشاره كرد.

اثني عشري افزود: بعد از اقدامات اوليه، ميزان و نوع تركيب شيميايي مناسب جهت سم پاشي مشخص خواهد شد.

در ادامه رضايي- كارشناس گياه پزشكي اداره كل منابع طبيعي و ‌آبخيزداري استان يزد درخصوص  اقدامات انجام شده در سال هاي گذشته جهت جلوگيري از گسترش آفت كرم برگ خوار قيچ توضيحاتي ارائه داد.

در پايان دلاوري پور- رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بافق خواستار تخصيص اعتبارات ملي و استاني جهت مبارزه با آفت برگ خوار قيچ شد.