نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مصوبات شهرستان

مصوبات شهرستان


مصوبات شهرستان
ردیفعنوان پروژهمحل اجرادستگاه مجریاعتبار (م-ر)تخصیص (م-ر)درصد پیشرفت فیزیکیمشکلات / توضیحات
سال 86سال 87سال 88سال 86سال 87سال 88
1آبرسانی و تامین آب شرب شهر بافقبافقآبفا150052141481150052140100 
2اجرای عملیات آب و خاک تعاونی تولیدبهابادجهاد کشاورزی015000     
3اجرای عملیات بیابانزدایی و تثبیت شنهای روانبافقمنابع طبیعی050000020200100بر اساس برنامه زمانی 100 درصد پیشرفت داشته
4احداث 1 مسکن روستایی برای معلولیندهنو بهابادبهزیستی8000800050 
5احداث 1 مسکن روستایی برای معلولینببروئیه بهابادبهزیستی8000800070 
6احداث 1 مسکن روستایی برای معلولینسرگازه بهابادبهزیستی8000800060 
7احداث 10 واحد مسکن شهری برای محرومینبافقکمیته امداد04004000    
8احداث 10 واحد مسکن شهری برای محرومینبهابادکمیته امداد04004000    
9احداث 15 واحد مسکن شهری و روستایی برای معلولینبافقبهزیستی06006000525070ده  واحد شروع شده است .
10احداث 1 واحد مسکن محرومین روستاییدولت آباد بافقکمیته امداد060.0    
11احداث 2 سالن ورزشی باستانی با استفاده از آب انبارهای متروکهبافق و بهابادتربیت بدنی.2600     
12احداث 20 واحد مسکن شهری ارزان قیمتبافقبنیاد مسکن013201980     
13احداث 2 واحد مسکن محرومین روستاییبنستان بهابادکمیته امداد060600    
14احداث 2 واحد مسکن محرومین روستاییشیطور بافقکمیته امداد060600   یک واحد اجرا شده
15احداث 3 واحد مسکن روستایی برای معلولین آسفیج بهابادبهزیستی240002400060 
16احداث 3 واحد مسکن روستایی برای معلولین کمکوئیه بهابادبهزیستی240002400050 
17احداث 30 واحد مسکن روستایی بافقبنیاد مسکن030001500     
18احداث 3 واحد مسکن محرومین روستاییسبزدشت بافقکمیته امداد0120600    
19احداث 3 واحد مسکن محرومین روستاییببروشیر بهابادکمیته امداد0120600    
20احداث 3 واحد مسکن محرومین روستاییکریم آباد بهابادکمیته امداد0120600    
21احداث 4 واحد مسکن محرومین روستاییآسفیج بهابادکمیته امداد01201200    
22احداث 4 واحد مسکن محرومین روستاییکمکوئیه بهابادکمیته امداد0120600    
23احداث 4 واحد مسکن محرومین روستاییمبارکه بافقکمیته امداد01201200    
24احداث 4 واحد مسکن محرومین روستاییبهابادکمیته امداد01601600    
25احداث 4 واحد مسکن محرومین روستاییبافقکمیته امداد01601600    
26احداث 5 مسکن شهری برای معلولینبهابادبهزیستی400004000060 
27احداث 1 مسکن روستایی برای معلولینملااسماعیل بهابادبهزیستی8000800050 
28احداث استخر ذخیره آببرکوئیه بافقجهاد کشاورزی096017400960020در حد برگزاری مناقصه و شناسایی پیمانکار
29احداث استخر ذخیره آبدنیز بهابادجهاد کشاورزی015000     
30احداث بند خاکی سفیدانهبهابادمنابع طبیعی0040000000 
31احداث راه فرعی درب هنزبهابادراه و ترابری002200     
32احداث زمین ورزشی شیطور بافقتربیت بدنی05200     
33احداث سالن نمازخانه هنرستان باهنربافقآموزش و پرورش06000     
34احداث کانال بتنی روستاهای چاه شرکت طلوعسبزدشت بافقجهاد کشاورزی0500005000100 
35احداث کانال بتنی روستاهای مزرعه احمدیه ، چاه علی و ...مبارکه بافقجهاد کشاورزی0500005000100 
36احداث کانال بتنی روستاهای چاه کشاورزیه ، وحدت و ...بهابادجهاد کشاورزی022600     
37احداث مدرسه ابتدایی 5 کلاسهبهابادآموزش و پرورش027600     
38احداث و بهسازی جاده های بین مزارعبافقجهاد کشاورزی030000000هیچ موافقتنامه ای مبادله نشده
39احداث و بهسازی جاده های بین مزارعبهابادجهاد کشاورزی01000     
40احیا و مرمت قنواتبافقجهاد کشاورزی053400000هیچ موافقتنامه ای مبادله نشده
41احیا و مرمت قنواتبهابادجهاد کشاورزی04000     
42اشتغال و خودکفایی مددجویانبافقکمیته امداد07006000    
43اشتغال و خودکفایی مددجویانبهابادکمیته امداد01501500    
44انتقال و توزیع آب بافقجهاد کشاورزی0200002000100در فیروزآباد مبارکه و حاجی آباد اجرا شده
45انتقال و توزیع آب بهابادجهاد کشاورزی01000     
46تامین 3 دستگاه آمبولانس برای مراکز بهداشتی - درمانیبافق و بهابادبهداشت و درمان015000     
47تامین تجهیزات بخش سی سی یو بیمارستان ولیعصربافقبهداشت و درمان020000     
48تجهیز چاه کشاورزی بافقجهاد کشاورزی030000000هیچ موافقتنامه ای مبادله نشده
49تجهیز چاه کشاورزی بهابادجهاد کشاورزی02000     
50ترویج عملیات آب و خاکبافقجهاد کشاورزی07900000هیچ موافقتنامه ای مبادله نشده
51ترویج عملیات آب و خاکبهابادجهاد کشاورزی0790     
52تعمیر ، مرمت و تجهیز مساجدبافق و بهاباداوقاف0345480     
53تکمیل پوشش ایستگاه کویجانبهابادصدا و سیما00600     
54تکمیل خانه عالماحمد آباد بهابادتبلیغات اسلامی0800     
55تکمیل خانه عالمببروئیه بهابادتبلیغات اسلامی01200     
56تکمیل خانه عالمبنیز بهابادتبلیغات اسلامی0100     
57تکمیل خانه عالمدولت آباد بافقتبلیغات اسلامی0550     
58تکمیل خانه عالمدهنو بهابادتبلیغات اسلامی01400     
59تکمیل خانه عالمشهرک ولیعصر بهابادتبلیغات اسلامی01800     
60تکمیل خانه عالمشیطور بافقتبلیغات اسلامی0650     
61تکمیل خانه عالمکریم آباد بهابادتبلیغات اسلامی0400     
62تکمیل خانه عالمکوشک بافقتبلیغات اسلامی0110     
63تکمیل مجتمع دامپروری دهنو ملااسماعیلبهابادجهاد کشاورزی010400     
64تکمیل و تجهیز کانون پرورش فکری بهابادکانون پرورش فکری017000     
65تهیه 20 سری جهیزیه برای مددجویان بافقکمیته امداد15000 00  
66تهیه 20 سری جهیزیه برای مددجویان بافقکمیته امداد05000    
67تهیه 200 کالای اساسی برای مددجویان بافق و بهابادکمیته امداد2002000     
68راهسازی محور آسفیج به کوهبنانبهابادراه و ترابری06500600     
69کمک به احداث بلوار خروجی شهر بهابادبهابادراه و ترابری07000     
70کمک به بهسازی روستای احمدآبادبهابادبنیاد مسکن00200     
71کمک به بهسازی روستای بنستانبهابادبنیاد مسکن00100     
72کمک به بهسازی روستای دهنو ملا اسماعیلبهابادبنیاد مسکن02000     
73کمک به بهسازی روستای باقر آبادبافقبنیاد مسکن00100     
74کمک به بهسازی روستای بشکانبافقبنیاد مسکن170000     
75کمک به بهسازی روستای شیطوربافقبنیاد مسکن03000     
76کمک به بهسازی روستای علی آبادبافقبنیاد مسکن02000     
77کمک به بهسازی روستای کریم آبادبهابادبنیاد مسکن010000     
78کمک به بهسازی روستای گرگین آبادبهابادبنیاد مسکن00100     
79کمک به بهسازی منازل محرومین تحت پوشش کمیته امدادبافقکمیته امداد03000    
80کمک به بهسازی منازل محرومین تحت پوشش کمیته امدادبهابادکمیته امداد04500    
81کمک به تهیه جهیزیه و ازدواج 25 نفر تحت پوشش بهزیستیبافقبهزیستی2500025000  
82کمک به ساماندهی خیابان وحشی بافقی بافقشهرداری012500