نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

معافیت پرداخت حق بیمه مدت خدمات نظام وظیفه

معافیت پرداخت حق بیمه مدت خدمات نظام وظیفهمدت خدمات نظام وظيفه مشمولين ماده 95 قانون تامين اجتماعي از پرداخت حق بيمه معاف مي باشد.

به گزارش روابط عمومي تامين اجتماعي بافق، رئيس تامين اجتماعي بافق در جلسه شوراي اداري شعبه اعلام كرد: با صدور دستور اداري جديدي از سوي مديرعامل سازمان، بمنظور مساعدت با بيمه شدگانيكه قبل از تاريخ لازم الاجراء‌شدن قانون اصلاح تبصره ماده 13 قانون كار(7/5/85) در كارگاهها و موسسات مشمول قانون تامين اجتماعي اشتغال و مبادرت به تداوم بيمه پردازي نزد سازمان تامين اجتماعي نموده باشند چنانچه مراحل ياد شده تماماً قبل از تاريخ 7 مرداد 85 انجام پذيرفته باشد مشمول ماده 95 بوده و از پرداخت حق بيمه معاف مي باشند.

حجي محمد تشكري در ادامه افزود: بديهي است آن دسته از متقاضياني كه خدمت نظام وظيفه آنان منطبق با شرايط فوق الذكر نمي باشد و يكي از شرايط 3 گانه را احراز ننموده اند از شمول ماده 95 خارج و پذيرش و احتساب سوابق مدت خدمت سربازي اين قبيل افراد موكول به پرداخت حق بيمه آن مي باشد.

وي در پايان از بيمه شدگاني كه واجد شرايط پيشگفت ماده 95 هستند خواست جهت احتساب سوابق سربازي با مراجعه به شعب تامين اجتماعي محل بيمه پردازي نسبت به ارائه درخواست كتبي و مدارك مورد نياز اقدام نمايند.