نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

معدوم نمودن بیش از یک تن مواد غذایی فاسد تاریخ گذشته دربافق

معدوم نمودن بیش از یک تن مواد غذایی فاسد تاریخ گذشته دربافق


معدوم نمودن بیش از یک تن مواد غذایی فاسد تاریخ گذشته دربافق

بنا بر گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق مقدار بیش از یک تن انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته و فاقد مشخصات بهداشتی که از سطح اماکن تهیه و توزیع شهر بافق توسط پرسنل بهداشت محیط توقیف ، جمع آوری شده بود و در محل گود زباله معدوم گردید.  

آقای فتاحی کارشناس  مسئول  بهداشت محیط در مورد اقدامات بهداشت گفت: در طول سال 1388 بیش از2000 بازدید از اماکن تهیه و توزیع بافق انجام شده و در این بازدیدها ضمن ارائه توصیه های بهداشتی به متصدیان مربوطه مواد غذایی فوق جمع آوری و متصدیان مربوطه به مراجع قضایی معرفی شده اند در این مدت 21 نفر از متصدیان اماکن تهیه و توزیع که دستورات بهداشتی را رعایت نکرده اند به مراجع قضایی معرفی  و سه  باب  اماکن به علت تخلف بهداشتی تعطیل گردیده است وی توصیه نمود شهروندان برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز خود ، به توصیه های بهداشتی توجه و در مورد مواد غذایی و بهداشتی به تاریخ تولید و انقضاء مواد و شماره پروانه بهداشت توجه نمایند و در صورت هر گونه سوال و ابهام با شبکه بهداشت و درمان بافق تماس حاصل نمایند