نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نشست صمیمانه مسئولین اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان یزد ازمجتمع فرهنگی هنری ملا عبدا... بهاباد

نشست صمیمانه مسئولین اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان یزد ازمجتمع فرهنگی هنری ملا عبدا... بهاباد


نشست صمیمانه مسئولین اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان یزد ازمجتمع فرهنگی هنری ملا عبدا... بهاباد

درنشست صمیمانه باحضورمعاون بخشداربهاباد و باحضورآقای اسعدی معاونت محترم اداری ومالی،آقای شریفی فردمشاورمالی مدیرکل وآقای نجم الهدی مسئول حراست اداره کل وهمچنین آقای مرتضی جمالی سرپرست اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق درمجتمع فرهنگی ملاعبدا... بهاباد برگزارگردید دراین نشست ابتدا آقای باقری بخشدارمحترم بهاباد مسائل فرهنگی وهنری منطقه بهاباد راتشریح کردبه گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق دراین جلسه پس ازارائه نظرات پیرامون مسائل ومشکلات موجود دراین مجتمع، آقای اسعدی معاونت محترم اداری ومالی اداره کل قول مساعد داد تا تجهیزات موردنیاز مجتمع خریداری گردد

قابل ذکراست  بعد ازاتمام این نشست ازکتابخانه های عمومی شهید جلیلی بهاباد ونیز کتابخانه تازه تاسیس عطایی نیز بازدید بعمل آمد