نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بافق

هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بافقنشست هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بافق با موضوع تاثیر رسانه بر سبک زندگی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی واحد بافق، در این نسشت که در محل سالن کنفرانس استادسرای واحد برگزار شد، اساتید این دانشگاه در یک نسشت سه ساعته به بیان دیدگاه های مختلف خود در زمینه تاثیرات مثبت و منفی رسانه های جمعی بر سبک زندگی پرداختند.
این نشست با تعریف متداول از رسانه آغاز و به طور اخص با اشاره به تاثیر برنامه های ماهواره ای بر تغییر سبک زندگی ایرانی – اسلامی ادامه یافت و نظرهای متفاوت اساتید در این مقوله بیان شد.

حاضران بر این موضوع اشتراک نظر داشتند که با تحولات شگرفی که جامعه اطلاعاتی امروز بوجود آمده و  امکان دسترسی به تکنولوژی های جدید ارتباطی امکان پذیر شده است، باید با شناخت از اهداف برنامه های مختلف ماهواره ای، نسبت به تاثیرات منفی آنها بر زندگی و جامعه خود حساس بود.