نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

يادداشت كوتاه محمد زاده رحماني فرماندار شهرستان بافق به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي

يادداشت كوتاه محمد زاده رحماني فرماندار شهرستان بافق به مناسبت روز ارتباطات و روابط عموميروزگاري ارسطو مي گفت: من زنده ام چون نفس مي كشم. بعدها دكارت گفت: من زنده ام چون فكر مي كنم. ولي امروز بايد گفت: من زنده ام، چون ارتباط دارم.

واقعا يك فرد اگر با محيط پيرامون خود ارتباط نداشته باشد به معني واقعي كلمه، زنده نيست و حال هر چه دامنه ارتباطات وسيع تر باشد، سرزندگي و تاثير گذاري او هم بيشتر است.

دستگاه و يك سازمان دولتي يا غير دولتي نيز مانند افراد و اشخاص مي مانند و پويايي و قدرت اثرگذاري آنها به ميزان ارتباطات دو سويه درون سازماني يا برون سازماني آنها و از جمله ارتباط و تعامل با جامعه هدف دارد.

با اين مقدمه كوتاه، ٢٧ ارديبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومي را به همه مسئولين روابط عمومي ادارات و نهادهاي شهرستان بافق و اهالي فعال در دنياي ارتباطات تبريك عرض نموده و اميدوارم با تقويت خود و مجهز شدن به هنر و فن "روابط عمومي" كه از آن به عنوان هنر هشتم ياد شده است، بر نقش مثبت و سازنده خود در توسعه شهرستان بيافزايند.

محمد زاده رحماني/ فرماندار شهرستان بافق

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق.