نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پروژه مسكن مهر شهرستان مورد بازديد آقاي احمدي مسئول مركز آموزش وزارت تعاون قرار گرفت

پروژه مسكن مهر شهرستان مورد بازديد آقاي احمدي مسئول مركز آموزش وزارت تعاون قرار گرفت


پروژه مسكن مهر شهرستان مورد بازديد آقاي احمدي مسئول مركز آموزش وزارت تعاون قرار گرفت

در سفري كه آقاي احمدي مسئول مركز آموزش وزارت تعاون به اتفاق آقاي دهقان مسئول كارگزيني اداره كل به شهرستان بافق داشتند ضمن حضور در محل پروژه تعاونيهاي مسكن مهر كوير بافق وكارخانجات لكوموتيو از نزديك از روند اجراي مسكن مهر شهرستان قرار گرفته كه ابتدا گزارشي توسط مسئول اداره  ومدير عامل تعاوني در خصوص اقدامات انجام شده سپس كارشناس اعزامي وزارت متبوع ضمن تقدير وتشكر از اقدامات انجام شده خواستار تسريع ودقت هر چه هر چه تمامتر در مراحل اجرايي كار گرديد.