نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پيگيري هاي نماينده ي مردم بافق در خصوص مسائل مربوط به واگذاري 4%

پيگيري هاي نماينده ي مردم بافق در خصوص مسائل مربوط به واگذاري 4%


پيگيري هاي نماينده ي مردم بافق در خصوص مسائل مربوط به واگذاري 4%

مهندس فرهنمند نماينده مردم بافق در مجلس شوراي اسلامي به منظور پيگيري مسائل و مشكلات مربوط به واگذاري 4درصد از سهام شركت سنگ آهن مركزي بافق بابت بدهب ساله اي قبل دولت به سازمان اوقاف و امرو خيريه علاوه بر تذكر در صحن مجلس شوراي اسلامي نامه اي به رياست محترم جمهوري نوشت و خواستار عدم واگذاري سهام اين شركت بدون تشريفات قانوني ومزايده و بورس گرديد در اين نامه نكراني مردم بافق به استحضار رياست جمهوري رسانده شده است كه متن آن در ذيل آمده است .

گفتني است كه با توجه به نقل از خبرگزاري قارس قيمت سهام هنوز در هيئت واگذاري به تصويب نرسيده و قيد گرديده است كه چنانچه ارزش كلي سهام شركت سنگ آهن از مبلغ 30 ميليارد تومان بيشتر يا كمتر شود حسب مورد تعديلات لازم انجام خواهد شد ضمناً طبق توافقاتي سازمان اوقاف و امور خيريه متعهد شده است كه نسببه پرداخت 5 ميليارد تومان بدهي اداره كل تربيت بدني استا ن قم بايت موقوفه  مجموعه  ورزشي شهيد حيدريان به استان مقدس حضرت معصومه (س) از محل سهام واگذار شده  اقدام نمايد ضمناً اين مصوبه در 16 مهرماه 88 توسط معاون اول رئيس جمهور محمدرضا رحيمي ابلاغ شده است .

متن در خواست نماينده مردم بافق در مجلس بدين شرح است مهندس فرهمند نماينده مردم بافق در مجلس شواي اسلامي به منظور پيگيري مسائلو مشكلات مربوط به واگذاري 4 درصد از سهام شركت سنگ آهن مركزي بافق بابت بدهي سال هاي قبل دولت به سازمان اوقاف و امرو خيريه  علاوه بر تذكردر صحن مجلس شوراي اسلامي نامه اي به رياست محترم جمهوري نوشت و خواستار عدم واگذاري سهام اين شركت بدون تشريفات قانوني ومزايده وبورس گرديد دراين نامه نگراني مردم بافق به استحضار رياست جمهوري رسانده شده است كه متن آن در ذيل آمده است گفتني است كه با توجه به نقل از خبرگزاري فارس قيمت سهام هنوز در هئيت واگذاري به تصويب نرسيده و قيد گرديده  است كه چنانچه ارزش كلي سهام شركت سنگ آهن از مبلغ 30 ميليارد تومان بيشتر يا كمتر شود حسب مورد تعديلات لازم انجام خواهد شد . ضمناً طبق توافقاتي سازمان اوقاف و امو رخيريه متعهد شده است كه نسبت به پرداخت 5 ميليارد تومان بدهي اداره كل تربيت بدني استان قم بابت موقوفه مجموعه ورزشي شهيد حيدريان به آستان مقدس حضرت معصومه  ( س)  از محل سهام واگذار شده اقدام تمايند ضمناً اين مصوبه در 16 مهرماه 88 توسط معاون اول محمدرضا رحيمي ابلاغ شده است .