نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پژوهشگران محل ذخيره شدن اطلاعات در حافظه را يافتند

پژوهشگران محل ذخيره شدن اطلاعات در حافظه را يافتند


پژوهشگران محل ذخيره شدن اطلاعات در حافظه را يافتند

پژوهشگران دانشگاه توكيو، با انجام آزمايشي پي برده‏اند كه محل ذخيره اطلاعات در حافظه در بخش زيرين جلوي مغز قرار دارد.روزنامه آساهي به نقل از اين پژوهشگران نوشت: هر كس ممكن است چيزي را كه تجربه كرده به ياد نياورد، اما خود فرد مي‏داند كه آن موضوع در حافظه‏اش وجود دارد.اين آگاهي به دليل فعاليت نظارت مغز بر اطلاعات موجود است كه از آن به عنوان (متامموري) نام مي‏برند.آنها در آزمايشهاي خود به اين نتيجه رسيده‏اند كه آن بخش از مغز كه فعاليت (متامموري) در آن انجام مي‏گيرد در قسمت تحتاني قدامي مخ قرار دارد.در آزمايش مورد بحث، پژوهشگران اقدام به طرح پرسشهايي عمومي از 15 دانشجو كرده‏اند.به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي در برابر اين پرسشها، دانشجويان به سه دسته تقسيم شده‏اند، يك دسته فكر مي‏كردند كه اگر به مغزشان فشار آورند بطور حتم پاسخ به يادشان مي‏آيد، دسته دوم افرادي بودند كه گفته‏اند شايد بعد از فكر پاسخ به يادشان آيد، و دسته سوم نيز فكر مي‏كردند اصلا پاسخي در حافظه شان وجود ندارد.پژوهشگران هنگام طرح پرسشها، مغز دانشجويان را با دستگاه عكسبرداري ئدچت مورد بررسي قرار دادند.اين بررسي نشان داده است كه بخش زيرين جلوي مغز دانشجوياني كه فكر مي‏كردند بطور حتم پاسخ يادشان مي‏آيد به شدت مشغول فعاليت بوده است، در حالي كه اين بخش از مغز كساني كه بيدرنگ اقدام به دادن پاسخ منفي كرده‏اند، هيچ گونه فعاليتي نداشته است