نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

چاه خاور

چاه خاور


چاه خاور

چاه خاور

موقعيت پنجاه كيلومتري بافق به يزد

شماره ثبت 15859

قدمت : دوره سلجوقيان

از نظر اسناد باستاني پازيري معروف به چاه قارود است كه قارود حاكم كرمان اين بنا را در مسير جاده بافق به يزد ساخته شده است

قارود حاكم منطقه كرمان از سوي عم خود طغرل ، پادشاه سلجوقي به آنجا فرستاده شد ودر سال هاي نا امني  يكي از مناطقي كه كاروانيان مورددستبرد قرار ميگرفت همين منطقه بود در قرن هفتم هجري شاه نعمت الله ولي به همراه كارواني از تفت عازم ماهان دركرمان بو كه دراين منطقه مورد حمله قرار گرفته وايشان دزدان را وادار به تسليم كرد و پس از نصحيت بسيار ، با كاروان به بافق مي ايند و به قصد آستان بوسي حضرت امامزاده عبدالله مدتي كوتاه در بافق اقامت مي كنند سپس به ماهان كرمان كه مزار نامبرده در انجا زيارتگاه مريدان است عزيمت مي نمايد

در دوره پهلوي  به منظور حفاظت از مسافراني كه مورد دستبرد راهزنان قرار مي گرفتند در بين را ه بافق يزد دو پاسگاه  ژاندامري وجود داشت يكي در همين محل و ديكري در محلي به نام خانه پنج ، چاه خاور داراي دو برج ، كاروانسرا و قلعه كوچكي مي باشد كه در فاصله 55 كيلومتري شهرستانبافق دربين را ه جاده بافق يزد واقع شده و در گذشته محلي براي استراحت و جان پناه كاروانيان بوده است برج اول به صورت مدور در بالاي تپه اي به ارتفاع 6/2 متر قرار دارد كه داراي 16 جايگاه تيراندازي و 4 سنگ انداز مي باشد كه با مصالح اجر و گل ساخته شده است درقسمت پايين تپه نيز برج ديگري قرار دارد كه بركنارمسير راه قديمي بافق يزد واقع شده است اين برج داراي 6 متر ارتفاع و 12 جايگاه  تيراندازي مي باشد در كنار برج دو بناي ديگر نيز به چشم مي خورد يكي از كاروانسرايي از مصالح اجر و گج استراحت كاروانيان بود و ديگري قلعه اي با مساحت 729 متر مربع با مصالح خشت و گل كه در حال حاضر مخروبه اي از آن باقي مانده است .