نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISIمقاله علمی طیبه یزدی زاده از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی واحد بافق، این مقاله که با عنوان

The effect of density dependent bag constant on the structure of neutron star with a quark core  که در مجله Astrophysics, vol.56, No.1, march 2013 به چاپ رسیده است. 

طیبه یزدی زاده در گفتگو با خبرنگار ما در مورد موضوع مقاله خود گفت: در این مقاله تاثیر ثابت کیسه وابسته به چگالی روی یک ستاره نوترونی داغ با هسته کوراکی بررسی و ساختار ستاره محاسبه شده است. نتایج با نتایج مقالات قبلی نویسنده در این زمینه مقایسه شده است.