نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI


چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI

مقاله علمی طیبه یزدی زاده از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI به چاپ رسید.این مقاله که با عنوان  :  Maximum mass of a hot neutron star with a quark core       می باشد در مجله  Research in Astronomy and Astrophysics  که از مجلات ISI دارای W.O.Fمی باشد در سال 2011 به چاپ رسیده است.

طیبه یزدی زاده  گفت: در این مقاله ساختار یک ستاره نوترونی با هسته کوارکی از قبیل شعاع و جرم در دمای معین محاسبه شده و با دمای صفر مقایسه گردیده است