نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

چاپ مقاله علمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در فصلنامه دانشگاه جواهر لعل نهرو

چاپ مقاله علمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در فصلنامه دانشگاه جواهر لعل نهرو


چاپ مقاله علمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در فصلنامه دانشگاه جواهر لعل نهرو

مقاله علمي با عنوان Environment manegmentin windswept Areas of central Iran  از محمدصادق طالبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در فصلنامه دانشگاه جواهر لعل نهرو به چاپ رسيد.

اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان " تعيين تقويم روزانه و ساعتي طوفان در استان يزد و نواحي مجاور " كه با همكاري اداره كل هواشناسي استان و اداره كل حوادث غيرقابل پيش بيني استان يزد با آناليز بالغ بر 600 هزار ركود اطلاعات حداكثر سرعت باد در ساعات سينوپ تدوين گردیده و تاكنون چندين مقاله مستخرج از آن طرح پژوهشي در همايش هاي داخلي نيز ارائه گرديده است.

شايان ذكر است اين مقاله در فصلنامه Technoligy spectrum به چاپ رسيده است