نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

گفتمان ديني باموضوع احکام شرعي ويژه بانوان دربافق برگزارشد

گفتمان ديني باموضوع احکام شرعي ويژه بانوان دربافق برگزارشدبه گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی بافق،دراين گفتمان که جمعي ازخواهران طلبه واقشارعموم مردم حضورداشتند مديرحوزه علميه خواهران شهرستان ضمن اشاره به فرارسيدن ماه مبارک رمضان وانجام فرائض سفارش شدهدراين ماه به بحث پيرامون نقش و اهميت احکام ومسائل شرعي وتعاليم قرآن وآداب اسلامي درزندگي انسان پرداخت وبيان کردبراي رسيدن به سعادت واقعي مابه اين احکام وفرامين دين درزندگي نيازمنديم سپس خواهران پرسش هاي خودراپيرامون موضوعات مختلف بيان کرده وجلسه باپرسش وپاسخ به پايان رسيد.لازم به ذکراست اداره تبليغات اسلامي بافق درنيمه اول سال92تاکنون بيش از15گفتمان ديني درسطح شهرستان برگزارکرده است.