نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

1200 هكتار از مراتع لرد شيطور آفات زدايي شد.

1200 هكتار از مراتع لرد شيطور آفات زدايي شد.


رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خبر داد:

رئيس اداره منابع طبيعي بافق با اعلام اين خبر گفت: روز گذشته عمليات كنترل آفات برگخوار و بذرخوار قيچ با استفاده از تركيبات بيولوژيكي از طريق فرمون جنسي و محلول پاشي صورت گرفت.

محمد خسرواني تصريح كرد: عمليات آفات زدايي در سطح 1200 هكتار از مراتع لرد شيطور و با اعتبار 50 ميليون ريال مي باشد.

وي يادآور شد: تا كنون 767500 هكتار از سطح مراتع شهرستان و 30000 هكتار از پايه هاي درختي گونه هاي قيچ، بادام كوهي، بنه و ارس در ارتفاعات آفات زدايي شده است.