نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

20 نوبت آبياري كشت هاي سنواتي و سالجاري منطقه گودگوار بافق در حال انجام است.

20 نوبت آبياري كشت هاي سنواتي و سالجاري منطقه گودگوار بافق در حال انجام است.


رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خبر داد:
رييس اداره منابع طبيعي بافق از آبياري 524 هكتار از اراضي نهالكاري شده در منطقه گودگوار اين شهرستان در 20 نوبت  خبر داد.
 

محمد خسرواني بيان كرد: عمليات آبياري كشت سال 90 و كشت هاي سنواتي در 16 نوبت  از بهمن ماه سال 1390 آغاز گرديده و در  نيمه شهريور ماه به پايان مي رسد.

 

 

همچنين وي از 4 نوبت ديگر آبياري كشت هاي سنواتي خبر داد و افزود: 4 نوبت ديگر آبياري كشت هاي سنواتي در سطح 460 هكتار از نيمه شهريور ماه به مدت 3 ماه اجرا مي شود.
وي يادآور شد: عمليات بيابانزدايي و تثبيت شن هاي روان در منطقه گودگوار از سال 1387 به وسعت 2751 هكتار با كاشت گونه هاي سياه تاغ، اسكمبيل و بره تاغ آغاز و به مدت 8 سال ادامه دارد.