نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

yy

yy


yy

فريدريش شيلر:
كسي كه در زمان خود سنگ تمام گذاشته، نامي جاودان يافته است