خانه فقیهی

سبک معماری این بنا نشانگر یک خانه زرتشتی نشین است. خانه فقیهی یکی از آثار ارزشمند تاریخی شهر بافق و یکی از معدود بناهایی است که با تاریخ ۱۵۰ ساله، نشان از هم زیستی زرتشتیانِ ساکن بافق و مسلمانان دارد. ین خانه در مساحت ۱۸۶ متر به صورت حیاط مرکزی و با تمام جزئیات معماری زرتشتیان بنا شده و در دهه های متاخر به مالکیت مرحوم سید اشرف فقیهی بافقی درآمده بوده که در سال ۹۸ کانون بافق شناسی از وروثه ایشان خریداری کرده است. خانه فقیهی با شماره ثبت ۲۴۸در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است