معدن چغارت

معدن چغارت در 12 کیلومتری شمال شرقی شهر بافق ودر 125 کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد و 75 کیلومتری جنوب غربی شهر بهاباد و در حاشیه کویر ایران واقع شده و دارای آب و هوای بسیار گرم و رطوبت خیلی کم می باشد. ارتفاع اولیه نوده چغارت 1286 متر از سطح دریا و حدود 150 متر از سطح منطقه اطراف بوده است. این معدن از طریق راه آهن سراسری به طول 1000 کیلومتر با تهران، 470 کیلومتر با ذوب آهن اصفهلن و 610 کیلومتر از طریق سیرجان به بندرعباس ارتباط دارد.

     معدن چغارت به عنوان بهترین معدن از نظر کیفیت و کمیت سنگ آهن و نزدیک شهر بافق تشخیص داده شد در دستور کار قرار گرفته و عملیات اکتشاف تکمیلی و تجهیز معدن چعارت همزمان با اکتشاف سایر معادن و کانسارها صورت گرفته و بهرهبرداری از معدن چغارت در شهریور سال 1350 شروع گردید. با توجه به وجود معدن چغارت و 38 آنومالی دیگر سنگ آهن با ذخیره حدود 1.7 میلیارد تن در منطقه بافق، شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران تاسیس و عملیات بهره برداری از معدن چغارت به عنوان یکی از معادن این شرکت با ذخیره حدود 177.2 میلیون تن شامل 107 تن B.F و 70.2 میلیون تن سنگ آهن پر فسفر و کم عیار جهت تامین سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن اصفهان شروع گردید.

شرکت علاوه بر تولید سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن اصفهان طی 30 سال گذشته مطالعات وسیعی در زمینه اکتشافات معادن سنگ آهن انجام داده است و همچنین در خصوص معادن موجود در منطقه از جمله 38 آنومالی آهن دار با ذخیره حدودا 1.7 میلیارد تن سنگ آهن را جمع آوری و اکتشاف نموده است.