به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ؛ "علي اکبر سپندارنيا " با اشاره به اتمام دوره هاي آموزشي ماموران سرشماري عمومي کشاورزي دربافق گفت: به منظور بررسي و آشنايي کامل ماموران از طرح سرشماري ، عمليات ميداني بصورت آزمايش در چند نقطه ازشهر و روستاي شهرستان بافق برگزار شد.