روابط عمومي بخشداري مركزي بافق؛ در اين ديدار پس از خير مقدم و خوش آمدگويي توسط پورامینی بخشدار مركزي، رئيس كميته امداد امام خميني(ره) ضمن تبريك به خاطر انتصاب به پوراميني به سمت بخشدار مركزي بافق، گزارشي از فعاليتها و اقدامات صورت گرفته و خدماتي كه توسط اين نهاد حمايتي در روستاهاي بخش مركزي انجام شده است ارائه نمود.

در ادامه این دیدار هاشم پور به پاره اي از مسائل و مشكلات محرومين و نيازمندان تحت پوشش اين نهاد به ويژه روستائيان تحت پوشش از جمله مسئله تأمين مسكن و مايحتاج ضروري و اشتغالزايي آنان اشاره كرد.

در پايان پوراميني بخشدار مركزي قول مساعد داد تا با همكاري و تعامل بتوان اقدامات مناسبي در راستاي محروميت زدايي از قشر مستضعف علي الخصوص در مناطق محروم روستايي برداشت.