فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد زاده رحمانی با اشاره به آمار استخراج شده از سرشماري سال ۱۳۹۵ كل كشور و اظهارات معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان در جلسه شورای سواد آموزی شهرستان اظهار داشت: بافق به عنوان باسوادترین شهرستان استان یزد در صدر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۹۲ درصد افراد شهرستان باسواد هستند تصریح کرد: علیرغم آنکه بافق به عنوان یک شهرستان مهاجرپذیر محسوب می شود و کارگران زیادی از برخی مناطق کشور وارد این شهرستان شده اند که از نعمت سواد محروم هستند، باز جایگاه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

فرماندار بافق همچنین با اشاره به اینکه استان یزد جز چهار استان برتر از نظر باسوادی افراد جامعه است خاطر نشان کرد: سطح باسوادی مردم بافق از ميانگين كشور بالاتر و با تهران برابری می کند.