فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بافق؛ محمد زاده رحماني در اين نشست با برشمردن خصوصيات جغرافيايي و ظرفيت هاي منطقه سبزدشت يادآور شد: اجراي طرح مناريد (مديريت يكپارچه منابع طبيعي در خاورميانه و شمال آفريقا) و جذب اعتبارات بين المللي باعث مشاركت جوامع محلي و افزايش درآمد سرانه مردم مي شود.

در ادامه باقري معاون اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان یزد نيز به روند اجراي اين طرح اشاره نمود.

فراهاني ارزياب ملي طرح منارید نیز بر استفاده از تجربه سه استان موفق كشور در اين منطقه تاكيد كرد.

آرن ريجال از كشور نپال و ارزياب بين المللي مناريد ضمن اظهار علاقه جهت به اشتراك گذاري تجربيات موفق كشورهاي ديگر در ايران از پيگيري و ارائه خوب مسئولين بافق تشكر نمود و افزود: از مزاياي عمده اين طرح، بازتواني افراد و شكوفايي استعدادها در جهت استفاده بهينه از منابع طبيعي از جمله آب، خاك و گياهان دارويي است.