با حضورر مدير حقوقي شركت شهرك هاي صنعتي استان؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در نشستی با حضور فرماندار بافق، اسماعيلي مدير حقوقي شركت شهرك هاي صنعتي استان، خواجه اي نايب رئيس شهرك صنعتي مباركه مسائل و مشکلات شهرک صنعتی مبارکه بافق در محل فرمانداری بررسی شد.