برگزاری کمیته روشنایی شهرستان بافق

به منظور رفع عیب، اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی و ساماندهی شبکه برق معابر اصلی و فرعی شهر بافق، کمیته روشنایی شهرستان برگزار و تصمیماتی اخذ شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ کمیته روشنایی شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و با حضور بخشدار مرکزی، شهردار، شورای شهر، رئیس و کارشناسان مدیریت توزیع برق بافق برگزار شد.

در این نشست با توجه به درخواست های مردمی و بازدیدهای میدانی در خصوص رفع عیب، اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی و ساماندهی شبکه برق معابر اصلی و فرعی شهر از جمله بلوار انقلاب، بلوار امام خمینی، بلوار وحشی بافقی، خیابان شیخ محمدتقی بافقی و روستاهای بخش مرکزی بافق بحث و تصمیماتی در راستای اخذ شد.