ساماندهی واحدهای پرورش دام در دستور کار کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط­ زیست

جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور اعضا تشکیل گردید.

در این جلسه درخواستهای تعیین کاربری در حوزه کشاورزی و غیرکشاورزی بررسی گردید.

با توجه به درخواستهای متعدد استقرار واحدهای پرورش دام، جهاد کشاورزی با هماهنگی فرمانداران، واحدهای پرورش دام سبک و سنگین را در مجاورت روستاها ساماندهی نماید.

افزودن نظرات