نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبرهایی از اداره ارشاد اسلامی بافق

خبرهایی از اداره ارشاد اسلامی بافق


خبرهایی از اداره ارشاد اسلامی بافق

(نشست صمیمانه مسولین اداره کل متبوع باکارکنان اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق )

دراین نشست صمیمی که باحضورآقای اسعدی معاونت محترم اداری ومالی،آقای شریفی فردمشاورمالی مدیرکل وآقای نجم الهدی مسئول حراست اداره کل درسالن کنفرانس مجتمع فرهنگی هنری ارشادبافق درتاریخ  14/5/88  راس ساعت 9 صبح برگزارگردید ،کارکنان ضمن معرفی خود مسائل ومشکلات موجود  درزمینه های فرهنگی ومالی این اداره  شهرستان راموردبحث وبررسی قراردادند در ابتدای جلسه آقای جمالی ضمن تبریک اعیادشعبانیه وخیرمقدم به میهمانان گزارش مختصری ازآمار مراکزفرهنگی وهنری فعال ونیزوضعیت موسسات وکانونهای فرهنگی هنری مساجد که تحت پوشش اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق می باشند ارائه نمود

سپس آقای اسعدی بابیان اینکه عید نیمه شعبان  ازبزرگترین عید شیعیان می باشدگفت شهرستان بافق ،باوجود شخصیتهای بزرگ ادبی ازجمله  وحشی بافقی ونیزمرد عارف ومبارز شیخ محمدتقی بافقی دین خود را به کشور ادا کرده است وی درادامه سخنانش گفت ازافتخارات بزرگ ما این است که دراداره فرهنگ وارشاداسلامی مشغول بخدمت هستیم وعنوان کرد این نعمت بزرگی ست که خداوند نصیب مافرموده تادرعرصه های فرهنگی وهنری فعالیت کنیم چراکه مسئولیت مادرقبال همین نعمت سنگین تراست همچنین وی باتوجه به سال اصلاح الگوی مصرف ،کارکنان این اداره رابه مصرف بهینه درکارها وفعالیتهای خود دعوت کرد به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق دراین نشست هریک ازکارکنان به ارائه نظرات خود پیرامون مسائل فرهنگی هنری ومالی این اداره پرداختند که آقای شریفی فردنیز با ارائه توضیحات مفید خود دراین رابطه با آنان به گفتگو نشست درپایان آقای نجم الهدی گفت کنترل ونظارت برمراکزوموسسات فرهنگی وهنری ازمهم ترین کاراین اداره به شمارمی رود وخاطرنشان  کرد که باکنترل دقیق ونظارت مستمرمی توان ازتخلفات فرهنگی جلوگیری نمود.

   

(بازدید مسئولین اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان یزد ازکتابخانه های عمومی شهرستان بافق)

درساعت  10 صبح درتاریخ 14/5/88 بعدازاتمام نشست  صمیمی باکارکنان اداره فرهنگ وارشاداسلامی  ازکتابخانه های عمومی بافق باحضورآقای اسعدی معاونت محترم اداری ومالی،آقای شریفی فردمشاورمالی مدیرکل وآقای نجم الهدی مسئول حراست اداره کل وهمچنین آقای مرتضی جمالی سرپرست اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق بازدید بعمل آمد که درطی این بازدید ازبخشهای مختلف کتابخانه های عمومی بافق دیدن کردند وآقای اسعدی  پیشنهاد نمود فضایی مجزا جهت  مطالعه کتاب  مخصوص کودکان درسالن کتابخانه ها اختصاص یابد.

 

 (بازدید مسئولین اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان یزد ازدفترهفته نامه فرهنگی ،اجتماعی و.... افق کویربافق )

درساعت 12 صبح  درتاریخ 14/5/88 بازدیدی باحضورآقای اسعدی معاونت محترم اداری ومالی،آقای شریفی فردمشاورمالی مدیرکل وآقای نجم الهدی مسئول حراست اداره کل وهمچنین آقای مرتضی جمالی سرپرست اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق ازدفتر هفته نامه افق کویرصورت گرفت دراین بازدید آقای اسعدی گفت یکی ازشاخصه های فرهنگی هرشهری نشریات آن است وعنوان کرد هفته نامه افق کویر با 11 سال فعالیت مداوم  420 شماره باموفقیت به چاپ رسانده است واین خود یک شاهکاری دراستان محسوب می گردد سپس مشکلات مالی این هفته نامه مورد بحث وبررسی قرارگرفت ومقررگردید مشکلات مالی ازطریق بنگاههای اقتصادی زودبازده  حل وفصل گردد.