برج ارگ عبدالرضاخان

     قلعه ایست عظیم با سه برج به ارتفاع 12 متر که از مصالح خشت و گل ساخته شده و قدمت آن به اوایلدوره قاجار می رسد این قلعه که اکنون در بلوار امام علی (ع) بافق قرار دارد، متاسفانه قسمت های زیادی از دیوار های آن بر اثر گذشت زمان تخریب گردیده و تنها سه برج آن باقی مانده است. برج ها دارای سه طبقه و 36 پله و سطح مقطع طبقه اول به شکل دایره و طبقه دوم به شکل شش ضلعی است. ارگ عبدالرضا خان دارای دیوارهایی به ارتفاع 7 متر و ضخامت یک و نیم متر بوده که قسمتی از دیوار ها هنوز باقی مانده است. عبدالرضا خان فرزند محمد تقی خان بافقی حاکم یزد این ارگ را که فضای بسیار وسیعی از محله قلعه تا نزدیک امامزاده عبدالله را دربر می گرفته به عنوان پایگاهی برای مخالفت خود با پاشاه وقت فتحعلی شاه قاجار ساخته است.